เฟอร์นิเจอร์เก่า แอนทีค เฟอร์นิเจอร์โบราณ งานสะสม

 

เฟอร์นิเจอร์เก่า

 

ค้นหาผู้ให้บริการ เฟอร์นิเจอร์เก่า

select distinct(t_vender.vender_id),t_vender.*,t_location.location_name province_name_eng ,amphurs.location_name amphur_name_eng from t_vender left outer join t_location on t_vender.province_id=t_location.location_id and t_location.type_flg='P' and t_location.status_flg='A' left outer join t_location amphurs on t_vender.amphur_id=amphurs.location_id and amphurs.type_flg='A' and amphurs.status_flg='A' where (t_vender.status_flg='A' || t_vender.status_flg='P') and t_vender.pay_type >= 0 and t_vender.main_cat=165 and pay_type >= 0 order by t_vender.pay_type desc

ผู้ให้บริการเกี่ยวกับ "เฟอร์นิเจอร์เก่า"

บริการ เฟอร์นิเจอร์เก่า
แหล่งรวมเกี่ยวกับบ้านตามจังหวัด