การขอใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน

19 ธ.ค. 2555

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน

สถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า

  • ต้องมีบ้านเลขที่และหรือมีสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้ไฟฟ้ามาแสดง
  • สถานที่ติดต่อขอใช้ไฟฟ้า ติดต่อขอแบบฟอร์มคำร้องขอใช้ไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าฯทุกแห่ง กรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้องแล้วยื่นแบบฟอร์มที่

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในท้องที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า

 

หลักฐานที่จะต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะขอใช้ไฟฟ้า
3. ในกรณีที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเอง ถ้ามีจำนวนดวงโคมเต้ารับและ เครื่องไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้แล้ว และ ที่ติดตั้งใหม่รวมกันเกินกว่า 20 จุด (หนึ่งจุดเท่ากับดวงโคม 1 ชุด หรือเต้ารับ 1 ชุด) หรือใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 5 กิโลวัตต์ จะต้องส่งแผนผังการเดินสาย และ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดมาตราส่วนไม่เกิน 1:100 จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบแผนผังการเดินสายนี้ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะจ้าง การไฟฟ้าฯจัดทำให้ก็ได้
4. ผู้ขอใช้ไฟฟ้าอาจจะมอบให้ผู้อื่นไปทำการแทนได้โดยทำหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีผู้ลงนามเป็นพยาน 2 คนและปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ผู้รับมอบอำนาจ ต้องนำหลักฐานตามข้อ 1-3 ของผู้มอบอำนาจไปแสดงพร้อมหลักฐาน ตามข้อ 1 ของผู้รับมอบอำนาจเองด้วย

ขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้า
เมื่อการไฟฟ้าฯได้รับคำร้อง และมีหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว การไฟฟ้าฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ การเดินสายภายในอาคาร
เมื่อการไฟฟ้าฯได้ทำการตรวจสอบแล้วหากการเดินสายหรือการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้องและ ไม่ปลอดภัย การไฟฟ้าฯจะให้คำแนะนำ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง และเมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว จะแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ทราบ เพื่อชำระค่าธรรมเนียม
ในกรณีที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ายังไม่ได้ติดตั้งสายภายในอาคารเมื่อติดตั้งสายภายในอาคารเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งการไฟฟ้าฯทราบอีกครั้ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบให้ต่อไป
เมื่อตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โปรดชำระเงินค่าธรรมเนียมที่การไฟฟ้าฯที่ท่านขอใช้ไฟฟ้า และโปรดรับใบเสร็จรับเงิน จากเจ้าหน้าที่เก็บไว้ เป็นหลักฐานต่อไปด้วย ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า
ในการขอใช้ไฟฟ้า ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ กำหนดอัตราไว้ตามชนิด และขนาดของมิเตอร์ที่ขอติดตั้ง โดยสอบถามรายละเอียด ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทุกแห่ง ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมต่อไฟ
2. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
3. ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังไฟฟ้า
4. เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
5. ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังมิเตอร์(ถ้ามี) 

 


แหล่งที่มา : www.pea.co.th
จำนวนคนอ่าน : 11291 คน

บทความที่ใกล้เคียงกัน :

ไอเดียมาใหม่ใน "กฎหมาย - สินเชื่อ - ประกัน"

แนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ตอนที่ 2

28 ก.ค. 2557

แนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ตอนที่ 2

การใช้ไฟฟ้าอย่างไงให้ประหยัดทั้งเงิน และทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ชำรุดเร็ว วันนี้เรามีวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาฝากกัน เป็นตอนต่อจาตอนที่แล้วค่ะ   Read more

แนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ตอนที่ 1

28 ก.ค. 2557

แนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ตอนที่ 1

การใช้ไฟฟ้าใฟ้ประหยัดนั้น เราต้องรู้จักวิธีการใช้อย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเอง และคนในบ้าน ดังนั้น วันนี้เราจึงมีวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดมาฝากกันทางนี้ค่ะ   Read more

ขั้นตอนการขอเลขที่บ้าน

27 มิ.ย. 2557

ขั้นตอนการขอเลขที่บ้าน

การขอใช้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการขอใช้น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และหลักฐานในการขอใช้บริการต่าง ๆ เหล่านั้นก็ต้องใช้หลักฐานของความเป็นบ้านยื่นประกอบกันด้วย นั่นก็คือ ?ทะเบียนบ้าน? นั่นเองค่ะ   Read more

ซื้อบ้านให้รอบครอบต้องทำประกันภัย

5 ก.พ. 2556

ซื้อบ้านให้รอบครอบต้องทำประกันภัย

การประกันภัยที่อยู่อาศัยแม้จะเปิดให้บริการในประเทศไทยมานานกว่า 5 ปี แต่ถือเป็นหนึ่งในความรู้และทางเลือกใหม่สำหรับผู้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย...การวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียของการทำประกันภัยลักษณะนี้จึงเป็นสิ่งควรรู้สำหรับผู้ซื้อบ้านยุคใหม่เกี่ยวกับบริการและนวัตกรรมใหม่ในตลาดที่อยู่อาศัยปัจจุบัน    Read more

กฎหมายการสร้างบ้าน

21 ธ.ค. 2555

กฎหมายการสร้างบ้าน

สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบ้านควรทำการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการสร้างบ้านเบื้องต้น อันได้แก่   Read more

ข้อแนะนำเกี่ยวกับสินเชื่อ แนะช้อปเงินกู้ซื้อบ้านยุคดอกเบี้ยขาขึ้น

21 ธ.ค. 2555

ข้อแนะนำเกี่ยวกับสินเชื่อ แนะช้อปเงินกู้ซื้อบ้านยุคดอกเบี้ยขาขึ้น

อัตราดอกเบี้ยบ้านเราช่วงนี้กำลังเป็นขาขึ้น หลายคนคงได้ยินได้ฟังคำแนะนำให้รีไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกู้ซื้อบ้าน จากเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวมาเป็นเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะเวลานานๆ กัน เนื่องจากเชื่อกันว่าทำแล้วจะดี จะก่อให้เกิดประโยชน์กับคนซื้อบ้านมาก   Read more

การติดตั้งประปา

19 ธ.ค. 2555

การติดตั้งประปา

การติดตั้งประปาใหม่ หมายความถึง การติดตั้งประปาสำหรับสถานที่ หรืออาคารที่ไม่มีการติดตั้งประปามาก่อน หรือที่เคยมีการติดตั้งประปา แต่ขอยกเลิกการใช้น้ำ หรือถูกงดจ่ายน้ำ เกินระยะเวลาที่การประปานครหลวงกำหนด โดยแบ่งตามสภาพการใช้น้ำได้ ดังนี้   Read more

ทะเบียนบ้านแยกเป็นหลายลักษณะ

19 ธ.ค. 2555

ทะเบียนบ้านแยกเป็นหลายลักษณะ

บ้าน หมายความว่า โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง และให้หมายความรวมถึงแพหรือเรือ ซึ่งจอดเป็นประจำและใช้เป็นที่อยู่ประจำ หรือสถานที่หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำได้ด้วยทะเบียนบ้าน หมายความว่า ทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้าน ซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและ รายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน   Read more

ทำไมบริษัทประกันส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีประกันน้ำท่วม

19 ธ.ค. 2555

ทำไมบริษัทประกันส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีประกันน้ำท่วม

ทำไมบริษัทประกันส่วนใหญ่ถึงไม่ค่อยมีประกันน้ำท่วมรวมเข้ามาด้วย เพราะอะไร ทั้งที่น้ำท่วมไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยๆ เหมือนไฟไหม้ หรือ เรื่องลมพายุ หรือ ภัยเนื่องจากน้ำ เรื่องนี้โทรถาม 1186 สายด่วนคปภ. ชัดเจนกว่า   Read more

ประกันน้ำท่วม เคลมประกันรถยนต์กันอย่างมืออาชีพ

19 ธ.ค. 2555

ประกันน้ำท่วม เคลมประกันรถยนต์กันอย่างมืออาชีพ

ประกันน้ำท่วม เคลมประกันรถยนต์กันอย่างมืออาชีพ หรือ อยากซื้อกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองบ้าน รถยนต์ โรงงาน โรงเรียน หรือ ทรัพย์สิน เริ่มที่ประกันภัยรถนต์ประเภท 1 หรือ ประกันรถชั้น 1 เท่านั้นที่คุ้มครองกรณีน้ำท่วม   Read more

ชมไอเดีย "กฎหมาย - สินเชื่อ - ประกัน" ทั้งหมด