การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าภายในบ้านหลังน้ำท่วม
 
 
    
   
     
     
   

การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าภายในบ้านหลังน้ำท่วม

 

การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าภายในบ้านหลังน้ำท่วม

               การวางระบบไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเดินสายไฟไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไฟแบบลอยหรือแบบฝัง   การวางตำแหน่งของดวงโคม   สวิตซ์ไฟ    ปลั๊กไฟ  ตลอดจนการเดินสายไฟเตรียมไว้สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ    ยิ่งในสภาวะหลังน้ำท่วมต้องใช้ความระมัดระวังในการเตรียมงานระบบไฟฟ้าใบ้านอย่างปลอดภัย  เช่น เครื่องปรับอากาศ  เครื่องทำน้ำร้อน  เครื่องดูดควัน  รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ   เช่น  ตู้เบรกเกอร์ (circuit breaker) หรือเครื่องตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจรขึ้น    การวางตำแหน่งของอุปกรณ์เหล่านี้มักจะถูกระบุไว้ในแบบแปลนของบ้านตั้งแต่เริ่มแรก   ปัญหาอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นภายหลังและพบเห็นได้บ่อยก็คือ   ตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางตำแหน่งของปลั๊กไฟ   ดังนั้นหากเป็นไปได้ก่อนขั้นตอนของการเดินสายไฟเจ้าของบ้านควรจะมีการทดลองหาตำแหน่งในการจัดวางเฟอร์นิเจอร์   รวมทั้งตำแหน่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอย่างคร่าวๆ   เพื่อจะได้ระบุตำแหน่งในการติดตั้งปลั๊กไฟ   หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม   เพราะการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในขั้นตอนนี้ยังสามารถทำได้โดยง่ายถือว่ายอมเสียเวลาในตอนต้นสักเล็กน้อย   จะช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที่

  สำหรับอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน  ได้แก่    ฟิวส์   เซอร์กิตเบรคเกอร์ และรีเลย์ป้องกัน

 

ฟิวส์

      เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและป้องกันการลัดวงจรฟิวส์นี้  จะต่ออันดับอยู่กับวงจรไฟฟ้า และจะหลอมละลายเื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเกินพิกัดหรือลัดวงจร ฟิวส์นี้มีคุณสมบัติที่ตัดกระแสลัดวงจรได้ถึงพิกัดสูงสุด อีกทั้งมีคุณสมบัติสามารถจำกัดค่ากระแสลัดวงจร โดยให้กระแสไหลผ่านฟิวส์ต่ำกว่าค่ากระแสลัดวงจรที่จะขึ้นถึงสูงสุด นั้นก็คือฟิวส์จำกัดกระแส

 

เซอร์กิตเบรคเกอร์

       เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและป้องกันการลัดวงจรเช่นเดียวกับฟิวส์ เซอร์กิตเบรคเกอร์นี้จะทำงานด้วยกลไกลการตัดวงจรโดยอัตโนมัติ เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ กลไกลการตัดวงจรก็จะสั่งให้เซอร์กิตเบรคเกอร์ตัดวงจรออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ส่วนการลับซ้ำอาจบังคับด้วยมือ (manual operated) หรือสั่งลับซ้ำอัตโนมัติด้วยรีเลย์ชนิดลับซ้ำ (reclosing relay

 

รีเลย์ป้องกัน 
       ในขณะที่ระบบไฟฟ้าเกินฟอลต์ขึ้น จำเป็นต้องตัดวงจรไฟฟ้าออกจากระบบด้วยความเร็วสูง ทั้งนี้เพื่อลดอันตรายและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบดันนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ควบคุึมและอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมทั้งค้นหาสภาพผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบ เพื่อสั่งการใ้ห้เซอร์กิตเบรคเกอร์ตัดวงจรด้วยความเร็วสูงโดยอัตโนมัติ เราเรียกอุปกรณ์ควบคุมการป้องกันนี้ว่า "รีเลย์ป้องกัน" ดังรูป ออยล์เซอร์กิตเบรคเกอร์ (OCB) จะตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของรีเลย์ สำหรับหม้อแปลงกระแส (CT) และหม้อแปลงแรงดัน (PT) จะทำการถ่ายทอดกระแสและแรงดันส่งไปสู่ยังรีเลย์ ส่วนรีเลย์ทำหน้าที่ตรวจจับความผิดปกติของกระแสและแรงดันอันเนื่องมาจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่เป็นตัวป้อนกำลังงานไฟฟ้าไปยังระบบรีเลย์ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยระบบสื่อสารในการป้องกัน