เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา
 
 
   
   
     
     
   
 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา

ระบบประปา

28 ส.ค. 2557

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา

คำนิยามที่ควรรู้ในระบบประปา

- มาตรวัดน้ำ หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำนักงานประปาได้ติดตั้งให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อวัดปริมาณน้ำ

- เครื่องกั้นน้ำ หมายถึง ประตูน้ำที่ติดตั้งอยู่หน้าหรือหลังมาตรวัดน้ำ ซึ่งมีไว้สำหรับปิดและเปิดน้ำ

- จุดที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ หมายถึง สถานที่ที่ถูกกำหนดเป็นที่ตั้งมาตรวัดน้ำและเครื่องกั้นน้ำ เพื่อให้มีการอ่านมาตรวัดน้ำ ได้อย่างสะดวก

- ท่อและอุปกรณ์ภายใน หมายถึง ท่อ และอุปกรณ์ที่ต่อจากหลังมาตรวัดน้ำ เข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้น้ำ หรืออาคารของผู้ใช้น้ำ

- ท่อและอุปกรณ์ภายนอก หมายถึงท่อและอุปกรณ์ที่ต่อจากมาตรวัดน้ำออกไปบรรจบกับท่อจ่ายน้ำ

- ค่าบริการทั่วไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตามขนาดมาตรวัดน้ำที่ติดตั้ง เพื่อนำไปใช้ในการบำรุงรักษา ซ่อม หรือ เปลี่ยนมาตรวัดน้ำ อุปกรณ์และท่อจ่ายน้ำ

น้ำประปาได้มาฟรีหรือไม่

       เมื่อพูดถึงการผลิตน้ำประปาหลายคนอาจมีความเข้าใจว่า น้ำประปาคือน้ำที่สูบขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีอยู่โดยทั่วไป และไม่ต้องซื้อหา เมื่อสูบน้ำขึ้นมาแล้ว จ่ายผ่านไปตามเส้นท่อ เพื่อให้ประชาชนอย่างพวกเราได้ใช้กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว กว่าที่เราทุกคนจะได้มีน้ำประปาที่ใสสะอาด ปลอดภัย ไว้สำหรับอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนั้น น้ำประปาต้องผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ำดิบที่มีคุณภาพ และ ปริมาณเพียงพอที่จะใช้ในการผลิตน้ำประปา การตรวจสอบคุณภาพของน้ำดิบ การปรับปรุงคุณภาพของน้ำดิบ การกำจัดสิ่งที่ปนเปื้อนมากับน้ำ การทำให้ตกตะกอน การกรอง จนใสสะอาด การฆ่าเชื้อโรค และ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนสูบจ่ายไปให้กับประชาชน การปรับปรุงพัฒนาแหล่งนำดิบหรือการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบผลิต และ วางท่อส่งน้ำเพิ่ม เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาล ทั้งนี้ เพื่อให้มีน้ำประปาบริการอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้ผู้ไม่มีโอกาสใช้น้ำประปา ได้มีโอกาสใช้น้ำประปาจากการลงทุนวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ

น้ำที่มีกลิ่นคลอรีนมีอันตรายหรือไม่

            กปภ.ใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา เพื่อให้น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่มและมีความปลอดภัยต่อประชาชน น้ำประปาในบางพื้นที่อาจมีกลิ่นคลอรีนสูง โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้แหล่งผลิตจ่ายน้ำ แต่ขอให้มั่นใจว่าปริมาณคลอรีนที่ผสมอยู่ในน้ำประปานั้น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด กลิ่นคลอรีนในน้ำประปาแสดงถึงความปลอดภัยว่าน้ำประปาที่ส่งมาถึงบ้านท่านสะอาดปราศจากเชื้อโรคแน่นอน จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือทำให้เจ็บป่วยเมื่อดื่มน้ำประปาอีกด้วย ถ้าท่านไม่คุ้นเคยกับกลิ่นคลอรีนที่เติมลงในน้ำประปา สามารถแก้ไขได้นิดเดียวเพียงแต่นำน้ำประปาใส่ภาชนะที่สะอาด ตั้งทิ้งไว้สักครู่ ( 30 นาที ) กลิ่นคลอรีนจะระเหยหมดไป ภาชนะที่รองรับน้ำประปาต้องมีความสะอาดด้วย จึงจะทำให้น้ำประปาที่เก็บไว้มีความสะอาดเมื่อนำไปใช้ โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นอย่างไร

          น้ำประปาของ กปภ.ที่ผลิตจากโรงกรองน้ำทุกแห่ง มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถดื่มได้ โดยปราศจากอันตราย และ เพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น เพื่อให้ กปภ.จึงร่วมกับ กรมอนามัยจัดทำโครงการน้ำประปาดื่มได้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ กปภ.ควบคุมการผลิตน้ำประปาให้มีความสะอาด ปลอดภัย ตามเกณฑ์คุณภาพขององค์การอนามัยโลก(WHO)และเสริมสร้างให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการบริโภคน้ำประปามากยิ่งขึ้น โดยการประกาศรับรองว่าน้ำประปาดื่มได้จากกรมอนามัย วิธีนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จากการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด และยังเป็นการลดปริมาณขยะจากขวดพลาสติก ตลอดจน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในส่วนภูมิภาคอีกด้วย ในการดำเนินโครงการ กรมอนามัยจะเป็นผู้ตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาของ กปภ.อย่างละเอียด โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด จะเก็บตัวอย่างน้ำประปาในบริเวณต้นทาง ที่โรงกรองน้ำ และ ปลายทาง ของระบบจ่ายน้ำ หรือ บริเวณสถานที่สาธารณะ เช่น ตลาดสด โรงเรียน สถานที่ราชการ เพื่อนำมาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย แห่งละ 2 ครั้ง ใช้ระยะเวลาห่างกันประมาณ 1-2 เดือน หากคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้ง 2 ครั้ง ก็จะประกาศรับรองให้เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นพื้นที่ที่ได้มีการปรับปรุงระบบท่อส่ง-จ่ายน้ำแล้ว หลังจากประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้วจะยังคงมีการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่า น้ำประปาในบ้านของผู้ใช้น้ำ อยู่ในเขตของพื้นที่น้ำประปาดื่มได้คุณภาพดีตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้น้ำควรหมั่นตรวจสอบระบบท่อ อุปกรณ์ บ่อพักน้ำในบ้านอย่างสม่ำเสมอด้วยว่าอยู่ในสภาพดีตลอดเวลาเช่นกัน 

สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนในบางพื้นที่

         อาจเกิดจากสภาพพื้นที่จ่ายน้ำที่เป็นเนินสูงต่ำไม่เท่ากันและมีการใช้น้ำประปาพร้อมกันในช่วงเช้า-เย็น จึงทำให้แรงดันน้ำประปาลดลงและไหลอ่อน หากผู้ใช้น้ำประสบปัญหาน้ำไหลอ่อนผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานประปาในพื้นที่ที่ท่านใช้บริการทราบ

 1. ตรวจดูประตูน้ำทั้งด้านหน้าและด้านหลังมาตรวัดน้ำว่าเปิดอยู่หรือไม่
 2. สอบถามเพื่อนบ้านข้างเคียงว่าน้ำประปาไหลหรือไม่
 3. สอบถามไปยังสำนักงานประปาในพื้นที่ที่ท่านใช้บริการ
 4. ทุกบ้านควรมีถังเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในทุกกรณีฉุกเฉิน ขนาดจุไม่น้อยกว่า 500-1,000 ลิตร

ทำไมค่าน้ำสูงผิดปกติ ?

 1.  ค่าน้ำสูงผิดปกติอาจเกิดจากการรั่วไหลภายในบ้าน ได้แก่ ท่อแตก-รั่ว อุปกรณ์สุขภัณฑ์รั่วไหลทำให้มาตรวัดน้ำเดินอยู่ตลอดเวลา จึงควรหมั่นตรวจสอบด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวแล้วสังเกตดูการทำงานของมาตรวัดน้ำ หากมาตรยังเดินอยู่แสดงว่ามีท่อรั่วภายใน ก็ให้รีบติดต่อช่างมาทำการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว
 2. กรณีผู้ใช้น้ำไม่ได้พักอาศัยอยู่เป็นประจำ ควรทำการปิดประตูน้ำหลังมาตรวัดน้ำไว้เสมอ หากมีท่อรั่วภายในบ้านก็จะไม่ต้องสุญเสียน้ำที่จะต้องทำให้ต้องจ่ายค่าน้ำสูงขึ้น

การรักษาคุณภาพน้ำประปาในบ้านให้ดื่มได้

 1. หมั่นตรวจสอบท่อประปาและก๊อกน้ำภายในบ้าน หากผุกร่อนเป็นสนิมควรเปลี่ยนใหม่
 2. ไม่ควรติดตั้งเครื่องปั๊มสูบน้ำโดยตรงจากเส้นท่อ เพราะหากมีท่อแตก-รั่ว เครื่องดูดน้ำ จะดูดเอาสิ่งสกปรก เข้าไปในเส้นท่อด้วย
 3. เมื่อใช้เครื่องกรองน้ำ ควรทำความสะอาดเครื่องกรองตามที่ระบุไว้ เพราะเครื่องกรองน้ำอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ หากไม่ล้างทำความสะอาดตามข้อแนะนำของผู้ผลิต
 4. ควรทำความสะอาดถังหรือบ่อพักน้ำสม่ำเสมอเพราะอาจมีสิ่งสกปรกเข้าไปปะปนอยู่ในถังเก็บน้ำก็ได้

 


แหล่งที่มา : www.pwa.co.th
จำนวนคนอ่าน : 13963 คน

บทความที่ใกล้เคียงกัน : ระบบประปา, สาระน่ารู้

สนธยา ปัญญา
สนธยา ปัญญา
ปัจจุบันเรื่องการกรองน้ำใช้ก่อนเข้าบ้าน ให้สะอาด ก็มีเครื่องกรองน้ำให้เลือกหลายแบบ เครื่่องกรองน้ำ พีวีซี แบบเป็นกระบอก ก็น่าสนใจ เพราะราคาถูก และ มีขนาดเล็ก ขนาดพอดี กับการใช้ในบ้าน สามารถล้างสารกรอง ได้ง่าย ง่าย ทุกวัน ลองใช้คำค้น กระบอกกรองน้ำ พีวีซี ที่ google ดูครับ
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2555, 12:49
แสดงความคิดเห็น

หินขัด หินล้าง ทรายล้าง คอนกรีตพิมพ์ลาย

เลือกกระเบื้องยังไงให้เข้ากับห้อง

26 ธ.ค. 2555

เลือกกระเบื้องยังไงให้เข้ากับห้อง

ถ้าบ้านมีอาณาบริเวณก่อนเข้าถึงตัวบ้าน ตามทางเดิน หรือระเบียงหน้าบ้านควรปูกระเบื้องไว้จะสร้างบรรยากาศและความหรูหราให้กับ ตัวบ้านมาก โดยเฉพาะถ้าปลูกต้นไม้ไว้ข้าง ๆ ด้วย กระเบื้องที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริเวณนี้ คือ     Read more

เทคนิคจัดสรรพื้นที่ภายในบ้าน

26 ธ.ค. 2555

เทคนิคจัดสรรพื้นที่ภายในบ้าน

ในการออกแบบพื้นที่ภายในที่คำนึงถึงพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยจะให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนตัวไว้รองรับกิจกรรมเฉพาะ    Read more

รู้จักสไตล์ต่างๆ ก่อนการแต่งบ้าน

26 ธ.ค. 2555

รู้จักสไตล์ต่างๆ ก่อนการแต่งบ้าน

ในส่วนนี้จึงต้องการนำเสนอจุดเด่นของรูปแบบการตกแต่งบ้านในสไตล์ต่าง ๆอย่างกว้าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ ที่จะเลือกทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หรือนำมาผสมผสานกันให้เกิดความลงตัวใน ?สไตล์ของคุณ?     Read more

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสีทาบ้าน

26 ธ.ค. 2555

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสีทาบ้าน

สีทาบ้านที่ดีนั้นควรจะเป็นสีที่มีคุณภาพติดทนนาน มีความสามารถในการปกปิด ใช้งานง่าย มีอัตราการหลุดลอกที่น้อยและทนต่อแสงแดดลมฝน ซีดจางยาก โดยทั่วไปสีทาบ้านที่มีความมันวาวจะทนต่อรอยเปื้อน รอยขีดข่วนได้ดีกว่าสีทาบ้านที่มีผิวด้าน     Read more

5 สิ่งสกปรกในอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน

25 ธ.ค. 2555

5 สิ่งสกปรกในอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน

พูดถึงสิ่งสกปรกนั้นมีอยู่รอบๆ ตัวเรามีเชื่อโรคที่สกปรกเต็มไปหมดเลยละค่ะ และเชื้อโรคนั้นมันชอบอยู่ทุกที่ที่เราไม่ได้ไปทำความสะอาดมันค่ะ หรือแม้แต่ที่เราทำความสะอาดแล้วก็ตามอย่าได้ไว้ใจว่าสะอาดเสมอไปน่ะค่ะ เชื้อโรคมันชอบแอบแฝงในที่ที่เราคาดไม่ถึงค่ะ วันนี้ homedecorthai เลยมาแนะนำว่าสิ่งไหนที่เจ้าตัวเชื้อโรคมันชอบแอบแฝงอยู่มาให้ทราบกันค่ะ และมีเคล็ดลับในการกำจัดเจ้าพวกเชื้อโรคนี้ด้วยค่ะ อาจจะไม่หมดไปร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ได้ป้องกันไปในระดับหนึ่งได้ค่ะ เพราะสิ่งของเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องใช้ภายในชีวิตประจำวันค่ะ หลีกเลี้ยงไม่ได้ค่ะ    Read more
Topics 56 - 60 of 250