ขั้นตอนการขอเลขที่บ้าน

27 มิ.ย. 2557

ขอทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการขอเลขที่บ้าน

        การขอใช้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการขอใช้น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และหลักฐานในการขอใช้บริการต่าง ๆ เหล่านั้นก็ต้องใช้หลักฐานของความเป็นบ้านยื่นประกอบกันด้วย นั่นก็คือ "ทะเบียนบ้าน" นั่นเองค่ะ

        วันนี้ได้นำสาระและ ขั้นตอนการขอเลขที่บ้าน หรือ ขอบ้านเลขที่ใหม่ มาฝากกันนะคะ มาดูกันค่ะ ว่าการจะมีบ้านเลขที่สักหลังต้องมีขั้นตอนการขออย่างไร ยื่นที่ไหน และใช้เอกสารประกอบชนิดใดบ้าง

       “ บ้าน” ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534 (รวมฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551)  หมายความว่า โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย  ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง  และให้หมายความรวมถึงแพ    หรือเรือซึ่งจอดเป็นประจำและใช้เป็นที่อยู่ประจำ   หรือสถานที่   หรือยานพาหนะ ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำได้ด้วย

การขอเลขที่บ้าน  

        เมื่อมีการปลูกสร้างบ้าน  เจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อ ขอเลขที่บ้านภายใน  15 วัน  นับแต่วันที่สร้างเสร็จ   เมื่อนายทะเบียนรับคำร้องพร้อมหลักฐานของผู้แจ้งครบถ้วนแล้ว  จะต้องตรวจสอบว่าบ้านที่ขอเลขที่นั้น  มีลักษณะเป็นโรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างที่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นประจำ (มีสภาพคงทนถาวร)หรือไม่  ถ้าถูกต้องกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหรือนายทะเบียนจะกำหนดเลขที่บ้านให้แก่ผู้แจ้งภายใน 7 วัน(กรณีบ้านปลูกอยู่ในเขตเทศบาล)  หรือภายใน 30 วัน (กรณีบ้านปลูกอยู่นอกเขตเทศบาล)

ทะเบียนบ้าน   คือ  ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนออกให้บ้านแต่ละหลัง  กำหนดให้มีเลขประจำบ้าน(เลขที่บ้าน) ซึ่งปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร 

สถานที่ยื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน

-ถ้าบ้านปลูกอยู่ในเขตเทศบาลที่ยังมีผู้ใหญ่บ้านอยู่ในเขตเทศบาล  เจ้าบ้านจะต้องแจ้งขอเลขที่บ้านต่อผู้ใหญ่บ้านเพื่อออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9)  สำหรับนำไปประกอบการยื่นคำร้องขอเลขที่บ้านที่งานทะเบียนราษฎรของทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลที่บ้านปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่  เพื่อแจ้งขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้าน

-ถ้าบ้านปลูกอยู่นอกเขตเทศบาล  เจ้าบ้านจะต้องแจ้งขอเลขที่บ้านต่อผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) สำหรับนำไปประกอบการยื่นคำร้องที่งานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนอำเภอที่บ้านปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่  เพื่อแจ้งขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้าน

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอเลขที่บ้าน หรือทะเบียนบ้านใหม่ ได้แก่

(1) ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ออกโดยผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนันท้องที่ที่บ้านที่ปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  จำนวน  1  ชุด

(3)   เอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินของบ้านที่ปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  เช่น โฉนดที่ดิน  , น.ส.3 ,ส.ป.ก เป็นต้น  กรณีสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่บนที่ดินของผู้อื่น  ต้องมีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินนั้นของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นประกอบด้วย  โดยใช้เอกสารดังนี้

          - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างบ้าน  (กรณีสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่บนที่ดินของผู้อื่น) โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน/ผู้ที่มีชื่อร่วมกันในกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นๆทุกคน  ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ  จำนวน  1 ชุด
         
*หมายเหตุ*   กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเสียชีวิต  แนบสำเนามรณบัตรและให้ผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินนั้นๆทุกคน มีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินโดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละคน  จำนวนคนละ  1 ชุด

-กรณียื่นในนามบริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ฯลฯ ต้องมีหนังสือรับรองการจัดตั้ง  หรือหนังสือรับรองโดยแนบสำเนาทะเบียนบ้าน  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน  ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ  จำนวน  1 ชุด

(4)  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  หรือ  หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง

(5)  หนังสือมอบอำนาจ  / มอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  กรณีไม่สามารถมาติดต่อขอเลขที่บ้านด้วยตนเอง  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ /มอบหมายและผู้รับมอบอำนาจ/มอบหมาย  รวมทั้งพยานบุคคล จำนวน 2 คน ลงลายมือชื่อ  หรือลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาในหนังสือมอบอำนาจ/มอบหมาย  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ  จำนวน  1  ชุด

(6)  รูปถ่ายบ้านที่ปลูกสร้างเสร็จทั้ง 4 ด้าน (ด้านหน้า – ด้านหลัง - ด้านข้างซ้าย - ด้านข้างขวา) แต่สถานที่ที่รับแจ้งบางแห่งก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะคะ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอเลขที่บ้าน

1.บ้านที่ปลูกสร้างนานไว้นานแล้วแต่ยังไม่มีเลขที่บ้านเจ้าบ้านสามารถขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้านได้

2.การปลูกสร้างบ้านในเขตท้องที่ที่ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร  เช่น  ในเขตกรุงเทพมหานคร  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นต้น  จะต้องแจ้งขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  กรณีไม่ขออนุญาตปลูกสร้าง  นายทะเบียนจะกำหนดเลขที่บ้านและจัดทำทะเบียนบ้านชั่วคราวให้  ซึ่งการแก้ไขทะเบียนบ้านชั่วคราวให้เป็นทะเบียนบ้านปกติ  นั้น  สามารถทำได้โดยเจ้าของบ้านจะต้องไปทำเรื่องการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารให้เรียบร้อยแล้ว  จึงนำหลักฐานไปยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนเพื่อขอแก้ไขทะเบียนบ้าน

3.บ้านที่ปลูกสร้างโดยการบุกรุกที่สาธารณะ  หรือปลูกในพื้นที่ป่าสงวน  สามารถขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้านได้  แต่จะเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราว

4.การไม่แจ้งขอเลขที่บ้านภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ปลูกสร้างบ้านเสร็จเป็นความผิด  มีโทษปรับไม่เกิน 1,000  บาท

5.การกำหนดเลขที่บ้านของบ้านแต่ละหลังจะกำหนดให้เพียงหมายเลขเดียว  แต่ถ้าเป็นบ้านที่ปลูกเป็นตึกแถว  ห้องแถว  หรืออาคารชุด  จะกำหนดเลขที่บ้านให้ทุกห้องโดยถือว่าห้องๆหนึ่งคือบ้านหลังหนึ่งค่ะ

หมายเหตุ : การแจ้งเกี่ยวกับบ้านไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดนะคะ

 


แหล่งที่มา : baansanruk.blogspot.com
จำนวนคนอ่าน : 68830 คน

บทความที่ใกล้เคียงกัน :

Tae Intaraprasert
Tae Intaraprasert
ขออนุญาติสอบถามครับ การขอเลขที่บ้าน หรือ เลขทะเบียนบ้าน นั้นจะต้องขอสำหรับ บ้าน , อาคาร , ตึกแถว , ฯลฯ ที่คงทนถาวร ภายใน 15 วัน สำหรับเรื่องนี้ทราบข้อมูลพอสังเขปแล้วครับ กรณีที่อยากสอบถาม คืิอ ถ้าเป็นณีสิ่งปลูกสร้าง คือ บ้าน , อาคาร , อาคาร , ตึกแถว , ฯลฯ ที่สร้างขึ้นมานานแล้ว และมีหมายเลขที่บ้าน หรือ เลขทะเีีีบียนบ้าน ของสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นอยู่แล้วและอยากที่จะขอเปลี่ยน "หมายเลขที่บ้าน หรือ เลขทะเบียนบ้าน" ให้เป็นหมายเลขที่บ้านหรือทะเบียนบ้านเป็นเลขที่บ้านใหม่ สามารถที่จะทำการขอเปลี่ยนหมายเลขที่บ้านเป็นหมายเลขใหม่ได้หรือไม่ึครับ และถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนได้ ในกรณีที่เป็นบ้านพักของทางหน่วยงานราชการ จะต้องทำอย่างไรบ้าง และเอกสารที่จะต้องเตรียม มีอะไรบ้าง และถ้าเปลี่ยนได้จะขอกำหนดเลขที่บ้านเองได้หรืือไม่ "อย่างไร" ช่วยตอบคำตอบผมหน่อยนะครับ
เมื่อ 03 พฤศจิกายน 2556, 23:14
แสดงความคิดเห็น
ตัวเล็ก เคี้ยวมัน
ตัวเล็ก เคี้ยวมัน
ทำไมบางคนไปขอทะเบียนบ้านถึงเสียเงินไม่เท่ากันตกลงต้องใช้เงินเท่าไหร่
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2556, 14:28
แสดงความคิดเห็น

ไอเดียมาใหม่ใน "กฎหมาย - สินเชื่อ - ประกัน"

ซื้อบ้านให้รอบครอบต้องทำประกันภัย

5 ก.พ. 2556

ซื้อบ้านให้รอบครอบต้องทำประกันภัย

การประกันภัยที่อยู่อาศัยแม้จะเปิดให้บริการในประเทศไทยมานานกว่า 5 ปี แต่ถือเป็นหนึ่งในความรู้และทางเลือกใหม่สำหรับผู้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย...การวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียของการทำประกันภัยลักษณะนี้จึงเป็นสิ่งควรรู้สำหรับผู้ซื้อบ้านยุคใหม่เกี่ยวกับบริการและนวัตกรรมใหม่ในตลาดที่อยู่อาศัยปัจจุบัน    Read more

กฎหมายการสร้างบ้าน

21 ธ.ค. 2555

กฎหมายการสร้างบ้าน

สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบ้านควรทำการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการสร้างบ้านเบื้องต้น อันได้แก่   Read more

ข้อแนะนำเกี่ยวกับสินเชื่อ แนะช้อปเงินกู้ซื้อบ้านยุคดอกเบี้ยขาขึ้น

21 ธ.ค. 2555

ข้อแนะนำเกี่ยวกับสินเชื่อ แนะช้อปเงินกู้ซื้อบ้านยุคดอกเบี้ยขาขึ้น

อัตราดอกเบี้ยบ้านเราช่วงนี้กำลังเป็นขาขึ้น หลายคนคงได้ยินได้ฟังคำแนะนำให้รีไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกู้ซื้อบ้าน จากเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวมาเป็นเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะเวลานานๆ กัน เนื่องจากเชื่อกันว่าทำแล้วจะดี จะก่อให้เกิดประโยชน์กับคนซื้อบ้านมาก   Read more

การติดตั้งประปา

19 ธ.ค. 2555

การติดตั้งประปา

การติดตั้งประปาใหม่ หมายความถึง การติดตั้งประปาสำหรับสถานที่ หรืออาคารที่ไม่มีการติดตั้งประปามาก่อน หรือที่เคยมีการติดตั้งประปา แต่ขอยกเลิกการใช้น้ำ หรือถูกงดจ่ายน้ำ เกินระยะเวลาที่การประปานครหลวงกำหนด โดยแบ่งตามสภาพการใช้น้ำได้ ดังนี้   Read more

ทะเบียนบ้านแยกเป็นหลายลักษณะ

19 ธ.ค. 2555

ทะเบียนบ้านแยกเป็นหลายลักษณะ

บ้าน หมายความว่า โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง และให้หมายความรวมถึงแพหรือเรือ ซึ่งจอดเป็นประจำและใช้เป็นที่อยู่ประจำ หรือสถานที่หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำได้ด้วยทะเบียนบ้าน หมายความว่า ทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้าน ซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและ รายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน   Read more

ทำไมบริษัทประกันส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีประกันน้ำท่วม

19 ธ.ค. 2555

ทำไมบริษัทประกันส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีประกันน้ำท่วม

ทำไมบริษัทประกันส่วนใหญ่ถึงไม่ค่อยมีประกันน้ำท่วมรวมเข้ามาด้วย เพราะอะไร ทั้งที่น้ำท่วมไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยๆ เหมือนไฟไหม้ หรือ เรื่องลมพายุ หรือ ภัยเนื่องจากน้ำ เรื่องนี้โทรถาม 1186 สายด่วนคปภ. ชัดเจนกว่า   Read more

ประกันน้ำท่วม เคลมประกันรถยนต์กันอย่างมืออาชีพ

19 ธ.ค. 2555

ประกันน้ำท่วม เคลมประกันรถยนต์กันอย่างมืออาชีพ

ประกันน้ำท่วม เคลมประกันรถยนต์กันอย่างมืออาชีพ หรือ อยากซื้อกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองบ้าน รถยนต์ โรงงาน โรงเรียน หรือ ทรัพย์สิน เริ่มที่ประกันภัยรถนต์ประเภท 1 หรือ ประกันรถชั้น 1 เท่านั้นที่คุ้มครองกรณีน้ำท่วม   Read more

กฏหมายและการปลูกสร้างบ้าน

19 ธ.ค. 2555

กฏหมายและการปลูกสร้างบ้าน

ก่อนที่จะลงมือสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือ ต้องศึกษาว่าก่ีปลูกสร้างบ้านหรืออาคารสำนักงานต่างๆ ให้เป็นรูปแบบนั้นๆ ถูกต้องตามที่กฏหมายได้กำหนดไว้หรือไม่ประการใด ดังนั้นผู้ที่ำกลังคิดจะสรร้างบ้านต้องพึงตระหนักในปัจจัยข้อนี้ด้วย   Read more

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา

19 ธ.ค. 2555

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา

เมื่อพูดถึงการผลิตน้ำประปาหลายคนอาจมีความเข้าใจว่า น้ำประปาคือน้ำที่สูบขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีอยู่โดยทั่วไป และไม่ต้องซื้อหา เมื่อสูบน้ำขึ้นมาแล้ว จ่ายผ่านไปตามเส้นท่อ เพื่อให้ประชาชนอย่างพวกเราได้ใช้กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว กว่าที่เราทุกคนจะได้มีน้ำประปาที่ใสสะอาด ปลอดภัย ไว้สำหรับอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนั้น น้ำประปาต้องผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน   Read more

ต่อเติมบ้านอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

19 ธ.ค. 2555

ต่อเติมบ้านอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

านที่เราซื้อมาใหม่ หรืออยู่อาศัยมาพักหนึ่งแล้ว เรามักต้องการต่อเติมเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานหรือเปลี่ยนบรรยากาศของบ้าน หากปรับเปลี่ยนสุ่มสี่สุ่มห้าอาจมีความผิดตั้งแต่ถูกปรับจนถึงจำคุกได้ เพราะกฎหมายกำหนดไว้ว่าการดัดแปลงอาคารโดยมิได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   Read more

ชมไอเดีย "กฎหมาย - สินเชื่อ - ประกัน" ทั้งหมด