ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง
 
 
    
   
     
     
   
 

ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

การซื้อบ้าน

18 ส.ค. 2557

 

        ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง เอกสาร หลักฐานที่ผู้กู้จะต้องเตรียมพร้อมก่อนไปยื่นกู้ สถาบันการเงินมักจะกำหนดให้ผู้กู้เตรียมเอกสาร หลักฐาน ที่ใช้จะใช้ประกอบในการขอกู้ไปให้ครบถ้วน หลักๆ คือ หลักฐานประจำตัว,หลักฐาน เกี่ยวกับรายได้, หลักฐานเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และการซื้อขาย และ หลักฐานอื่นๆ ดังนี้

หลักฐานส่วนตัว ประกอบด้วย
- สำเนาทะเบียนบ้าน 
- บัตรประจำตัว 
- ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่าหรือใบมรณบัตร
- สำเนาเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 

 
หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

1.กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำต้องเตรียม 
- ใบรับรองเงินเดือน หรือหลักฐานการรับ/จ่ายเงินเดือนจากนายจ้าง 
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 
2. กรณีประกอบอาชีพอิสระต้องเตรียม 
- สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
- บัญชีเงินฝาก พร้อม statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน และ 
- หลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินอื่นๆ หลักฐานเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการซื้อขาย ประกอบด้วย 
- สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด 
- แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน 
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญามัดจำ
 
กรณีเป็นการซื้อห้องชุด ต้องมีสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุดรายละเอียดทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ ส่วนกลาง หลักฐานอื่นๆ ส่วนใหญ่ธนาคารจะแจ้งให้กับผู้กู้ทราบ หรือในกรณีที่มีการกู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการ ซื้อบ้าน เช่น กรณีขอกู้เพื่อการปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคารต้องมี 
 - แบบก่อสร้างอาคาร 
 - หนังสืออนุญาตปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร 
 - หนังสือสัญญาจ้างปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร เป็นต้น
 
 
กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง  ต้องมี 
 - สัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองจากสถาบันการเงินเดิม 
 - statement การผ่อนชำระค่างวด ใน 6 เดือนสุดท้าย 
ตรงนี้สำคัญเพราะจะเป็นวัติการผ่อนชำระเงินกู้ของตัวคุณเอง หากมีประวัติที่ดีการอนุมัติของแบงก์ก็จะเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และ 

 
กรณีมีผู้กู้ร่วม ท่านจะต้องเตรียมหลักฐานส่วนตัว และหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วมไปด้วย ในขั้นตอนการเตรียมหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ท่านจะต้องเตรียมให้ครบถ้วนในวันที่ไปยื่นกู้ เพราะจะมีผลกับการพิจารณาอนุมัติของแบงก์ หากในวันที่ยื่นกู้เอกสารไม่ครบ เจ้าหน้าที่อาจจะไม่รับเรื่อง หรืออาจรับเรื่องไว้และให้ผู้ขอกู้นำ หลักฐานมาแสดงเพิ่มเติม ซึ่งผู้ขอกู้ควรจะนำมาให้เจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน เพื่อจะไม่ทำให้การวิเคราะห์และอนุมัติเงินกู้ล่าช้า ออกไป เพราะฉะนั้นการอนุมัติเงินกู้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการเตรียมเอกสารให้ครบด้วย

 


แหล่งที่มา : www.homedecorthai.com
จำนวนคนอ่าน : 13520 คน

บทความที่ใกล้เคียงกัน : ดอกเบี้ยเงินกู้, การซื้อบ้าน

ช่างซ่อมแอร์ ล้างแอร์ ติดตั้งแอร์

ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

18 ส.ค. 2557
ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง เอกสาร หลักฐานที่ผู้กู้จะต้องเตรียมพร้อมก่อนไปยื่นกู้ สถาบันการเงินมักจะกำหนดให้ผู้กู้เตรียมเอกสาร หลักฐาน ที่ใช้จะใช้ประกอบในการขอกู้ไปให้ครบถ้วน หลักๆ คือ หลักฐานประจำตัว,หลักฐาน เกี่ยวกับรายได้, หลักฐานเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และการซื้อขาย และ หลักฐานอื่นๆ ดังนี้    Read more

มารู้จักดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน ในประเภทต่างๆกัน

18 ส.ค. 2557
มารู้จักดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน ในประเภทต่างๆกัน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน มีแบบใดบ้าง ควรเลือกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบใดให้สอดคล้องกับรายรับ หรือความสามารถของคุณ มาเข้าใจและทราบความแตกต่างขแงดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละประเภทกันค่ะ    Read more

คู่มือการกู้เงินซื้อบ้าน กู้ซื้อบ้านให้ผ่าน

18 ส.ค. 2557
คู่มือการกู้เงินซื้อบ้าน กู้ซื้อบ้านให้ผ่าน

วันนี้ homedecorthai.com ของเราขอแนะนำสุดของเทคนิคการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านสำหรับทุกท่านที่กำลังมองหามี18 ข้อ ลองดูกันคะ    Read more